Home-Regulamin i RODO

Regulamin i RODO

REGULAMIN

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.1204), zasady korzystania z usług serwisu cvilisty.pl, świadczonych drogą elektroniczną, uregulowane zostały w poniższym Regulaminie. Regulamin określa jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki. Klient serwisu nie ma możliwości do ich indywidualnego ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do treści Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług serwisu cvilisty.pl, jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu oraz wynikających z niego praw i warunków jakie należy spełnić chcąc skorzystać z usług serwisu cvilisty.pl.

§1.Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu cvilisty.pl
 2. Cvilisty.pl – serwis internetowy działający w domenie www.cvilisty.pl, którego właścicielem jest ABC Kariery Beata Willim, z siedzibą w Nowym Sączu, posługująca się numerem NIP 7342562868. Dane kontaktowe: email kontakt@cvilisty.pl
 3. Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. Pakiet – płatna usługa polegająca na udzieleniu dostępu do wcześniej określonych funkcjonalności Serwisu  cvilisty.pl.
 5. Login – unikalny link dzięki któremu Klient ma dostęp do swojego cv bez rejestracji.
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu cvilisty.pl.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2.Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem cvilisty.pl.

§3. Podstawy prawne

Usługa online świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§4. Wymogi techniczne

 1. W celu korzystania z cvilisty.pl wymagane jest:
  1. dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do cvilisty.pl pod adresem internetowym https://cvilisty.pl oraz umożliwia otwieranie dokumentów HTML, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
  2. korzystanie z aktualnego oprogramowania Java, Java Script,
  3. zainstalowanie darmowego oprogramowania, umożliwiającego podgląd pobranych PDF – Adobe Reader wersja DC,
  4. posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail)

§5. Wymogi prawne

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z pl.
 2. Każdy Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§6. Zasady ogólne 

 1. Cvilisty.pl jest serwisem internetowym umożliwiającym swoim Użytkownikom (poprzez narzędzie online) na tworzenie i pobieranie stworzonych przez siebie dokumentów – CV, Europass oraz Listów Motywacyjnych.
 2. Serwis cvilisty.pl pobiera jednorazową opłatę za wybrany pakiet – CV, Europass, List Motywacyjny.
 3. Zabrania się udostępniania linku osobom trzecim oraz w celach handlowych wykraczających poza normalne wykorzystywanie zgodne z charakterem serwisu.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem Serwisu.
 5. Wszelkie błędy i problemy z normalnym funkcjonowaniem serwisu Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać poprzez formularz kontaktowy zostawiając wiadomość wraz z adresem e-mailowym.
 6. Mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a rzeczywistym wyglądem dokumentu – może tak się stać ze względu na zróżnicowane ustawienia graficzne monitorów. Serwis CVilisty.pl nie ponosi za to odpowiedzialności.

§7.Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu cvilisty.pl wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy
  1. zabronione są jakiekolwiek próby wpłynięcia na stabilność działania serwisu,
  2. zabronione są jakiekolwiek działania o charakterze przestępczym, w szczególności działania o charakterze hakerskim,
  3. zabronione są jakiekolwiek działania łamiące autorskie prawa majątkowe,
  4. zabronione jest publikowanie treści niezgodnych z prawodawstwem, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc oraz łamiących powszechnie przyjęte obyczaje.

§8.Tworzenie i pobieranie dokumentów 

 1. Dokumenty aplikacyjne można tworzyć lub pobierać bez potrzeby rejestracji i tworzenia konta użytkownika,
 2. Klient ma dostęp do swojego CV bez rejestracji na podstawie unikalnego linku. Link umożliwia Klientowi ciągłą pracę z serwisem bez utraty danych oraz dzięki niemu może wygenerować pdf lub edytować „nie kluczowe dane” – dane kluczowe to imię, nazwisko, data urodzenia.
 3. Trwałość linku to 14 dni od dokonania płatności. Po tym okresie dostęp do pobierania CV wygasa.
 4. Serwis umożliwia użytkownikom pobierania dokumentów CV, Europass w formacie pdf, a Listów Motywacyjnych w formacie pdf, doc.
 5. Aby przeszukać zasoby bazy listów motywacyjnych należy wpisać w wyszukiwarce interesującą frazę, następnie zrobić jednorazowy przelew poprzez system Po opłaceniu usługi wystarczy odebrać e-mail z wybranym listem motywacyjnym.
 6. Aby stworzyć dokument CV lub Europass należy uzupełnić danymi wybrany szablon CV, następnie zrobić jednorazowy przelew poprzez system Po opłaceniu usługi wystarczy odebrać e-mail z gotowym dokumentem.
 7. Na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłany kod, umożliwiający dostęp do CV przez okres 14 dni, w celu ponownej edycji tego dokumentu.
 8. Użytkownik może zmieniać dane personalne (z wyłączeniem imienia, nazwiska i daty urodzin), modyfikować dowolnie wpisywane dane w zakładkach, wersje kolorystyczne, szablony nieograniczoną ilość razy do 14 dni od dokonania płatności. Po pierwszym pobraniu stworzonego przez siebie CV, Użytkownikowi nie przysługuje już zmiana daty urodzin oraz imienia i nazwiska. Jest to zabezpieczenie, które ma na celu ograniczenie generowania dokumentów dla osób trzecich.
 9. Wszystkie dane wprowadzone w trakcie wypełniania szablonów są przechowywane w bazie danych Serwisu w celu umożliwienia użytkownikom późniejszego pobrania dokumentów bez konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych.

§9.Odpowiedzialność 

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu cvilisty.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością cvilisty.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Z przyczyn technicznych takich jak np. przerwa w dostępie prądu, przerwa w dostępie do sieci informatycznej, awaria systemu komputerowego, błędy w oprogramowaniu lub przerwy spowodowane konserwacją systemu – dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.
 3. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. Serwis cvilisty.pl nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 4. Użytkownik serwisu cvilisty.pl zobowiązuje się nie wiązać firmy będącej właścicielem Serwisu w żadne spory o charakterze sądowym i finansowym, w których Serwis nie jest stroną.
 5. Serwis cvilisty.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku poprawnego lub wadliwego działania serwisu, w szczególności za przerwy w jego funkcjonowaniu.
 6. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do współpracy z uprawionymi organami władzy państwowej w wyniku działań prowadzonych przeciwko Użytkownikowi w wyniku popełnionego przez niego przestępstwa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.
 7. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach cvilisty.pl były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności cvilisty.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy cvilisty.pl.
 8. Właściciel Serwisu nie ponosi w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialności w szczególności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów,
  3. utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (siły wyższej) lub też innymi okolicznościami zewnętrznymi i niezależnymi od Usługodawcy w tym w szczególności przez działanie osób trzecich,
  4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi winy w tym w szczególności działanie siły wyższej lub działania bądź zaniechania osób trzecich niezwiązanych z Usługodawcą,
  5. szkody wynikłe z podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
  6. szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu

§10.Formy płatności

 1. Opłaty za usługi cvilisty.pl dokonywane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.
 2. Możliwa forma płatności: systemy płatności online „Przelewy24″.
 3. Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu, o który następuje realizacja płatności.
 4. Na stronie cvilisty.pl oraz w systemie Przelewy24.pl nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostępu do kont bankowych.
 5. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera systemu Przelewy24.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera.
 6. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje w związku z umową zawartą między Usługodawcą a właścicielem serwisu płatniczego Przelewy24.pl.
 7. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu Przelewy24.pl określa regulamin świadczenia usług przez Przelewy24.pl dostępny na stronie https://www.przelewy24.pl
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez serwis Przelewy24.pl.
 1. Usługodawca dokumentuje zawarcie umowy oraz otrzymanie płatności od Klienta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§11.Własność intelektualna

 1. Klient nabywa własność plików przekazanych mu w wykonaniu Umowy. Klient uprawniony jest do korzystania z otrzymanych dokumentów na własne potrzeby.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonych przez Usługodawcę dokumentów przysługują Usługodawcy.
 3. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 4. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego.

§12.Ceny

Ceny usług wskazanych w serwisie cvilisty.pl nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich, jako kwoty brutto.

§13. Zmiany cen

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach świadczonych usług. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§14. Treść umowy 

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w cvilisty.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z cvilisty.pl i udostępnianej przez Serwer usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w portalu cvilisty.pl lub wygenerowane za jego pośrednictwem dokumenty, produkty i usługi świadczone przez portal cvilisty.pl nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§15. Reklamacja

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię, nazwisko, e-mail podany przy rejestracji oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Serwis zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień odebrania przez serwis cvilisty.pl reklamacji w prawidłowej postaci, zawierającej wszelkie wymagane elementy i nie wymagającej uzupełnienia.
 4. Zastrzega się przy tym, iż różnice w kolorystyce bądź wyglądzie Projektu, wynikające z ustawień monitora bądź jakości wyświetlanego na nim obrazu (dotyczące w szczególności nasycenia barw, odcieni) nie stanowią podstawy do reklamacji Serwisu.
 5. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres mailowy kontakt@cvilisty.pl w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”.
 6. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez serwis cvilisty.pl, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Użytkownika podany przez niego w formularzu, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§16. Newsletter

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników m.in. o promocjach, artykułach, wydarzeniach, nowościach i usługach, poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczania newslettera, niezbędne jest wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 3. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 4. Klient w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania-przesyłając stosowne oświadczenie na adres kontakt@cvilisty.pl

§17. Własność intelektualna

 1. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonych przez Usługodawcę dokumentów przysługują Usługodawcy.
 2. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci Internet dokumentów (lub stworzonych na ich podstawie wzorów) wymaga zgody Usługodawcy.
 3. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w cvilisty.pl i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 4. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w serwisie cvilisty.pl za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego – w ramach dostępu online do serwisu cvilisty.pl.

 §18. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Serwis cvilisty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny zmiany. Użytkownik zobowiązuje się śledzić zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku braku akceptacji na zmiany niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z usług świadczonych poprzez serwis. Zmiany Regulaminu, będą ogłaszane na stronie cvilisty.pl.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.01.2019r.

RODO

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma ABC Kariery Beata Willim z siedzibą w Nowym Sączu, Al. Batorego 81 G/7, NIP: 7342562868, REGON: 121103350

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
• w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody i zgodnie z treścią udzielonej zgody,
• w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane:
• przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
• na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
• w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

Czy muszę podawać Wam moje dane?
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale Twoje dane są niezbędne abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, są niezbędne do zawarcia umów i prawidłowego świadczenia naszych usług

Czy profilujecie osoby na podstawie danych osobowych?
Nie profilujemy osób w żaden sposób (ręczny, półautomatyczny lub zautomatyzowany). Nie podejmujemy decyzji na podstawie profilowania.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe?
Pozyskanych danych osobowych nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. podwykonawstwo, hostowanie strony internetowej, świadczenie usług księgowych, usługi informatyczne. W przypadku powierzenia nadal jesteśmy Administratorem i odpowiadamy za bezpieczeństwo danych.

Jakie prawa przysługują osobie której dane przetwarzamy?
Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Masz także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Jak chronimy dane osobowe?
Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych.

Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?
Możesz się z nim skontaktować mailowo pod adresem kontakt@cvilisty.pl lub pisemnie na adres: ABC Kariery Beata Willim z siedzibą w Nowym Sączu, Al. Batorego 81 G/7 .